Учител по философия,етика и право, психология и логика и свят и личност в ПГМЕТТ ,,Христо Ботев'', гр.Шумен.
     Носител на почетното звание на МОН "Неофит Рилски" за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.
     Завършил успешно обучения /със сер-тификати/ за съставител на тестови задачи по философия и за оценител на тестови задачи по философия със свободен отговор, организирани и проведени от Центъра за контрол и оценка на образованието към МОМН.
     Завършил успешно обучение /със сер-тификат/ за подготовка и управление на проекти.
     Участник в международен проект за използването на информационните технологии в обучението по свят и личност.
     С опит в подготовката на зрелостници за успешно полагане на ДЗИ по''Философски цикъл''.